សិល្បករ៖ Various artists
ទីតាំង៖ Online
កាលបរិច្ឆេទ៖ 22 – 26.11.2021
ប្រភេទ៖ Film

នៅឆ្នាំ 1992 វិទ្យាស្ថាន Goethe ប្រទេសថៃបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិសោធន៍ភាពយន្តជាមួយ Christoph Janetzko ។ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បាន​បំផុស​គំនិត​ផលិតករ​ភាពយន្ត​វ័យ​ក្មេង​ឲ្យ​ចាប់​អាជីព​ផលិតភាពយន្ត។ ភាពយន្តខ្នាតខ្លីដែលត្រូវបានផលិតក្នុងអំឡុងពេលនៃសិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងទំហំ ១៦មីលីម៉ែត្រ ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរក្សាទុកនៅបណ្ណសារភាពយន្តថៃ។

អ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលារួមមានៈ Kasemson Bhamsupha, Chavalit Sattathamsakul, Paisit Panpurksachat, Yonghong Sae-Tiew, Manit Sriwanichpoom, Yutthasak Choomphonsatien, Siwaporn Pongsuwan, Kompin Kemgumnird, Jerdsak Poolthup, Pimpanaka Towira, Wira Sirieung, Manit Srivanuck Towira, Surachai Jiracharoenvongsa, Chaiwat Lochotinant, Nida Kanchanawetchakul, Wattanapun Krutasaen, Tippawan Ornsri, Kittipong Mongkol, Parinda Onrit, Koson Trongtosak, Sathien Preedasa, Amnuay Mangmeesri, Chavalit Potisri, Hamer SalwalkanPonghakwan, Saipint Kwamitra, Saipint , Soontorn Mesri

បញ្ជីភាពយន្ត៖
ទូរគមនាគមន៍ 9.15 នាទី
ទឹកដីសំណើច 13.54 នាទី
បម្រាម 9. 22 នាទី
កំណើត១​ពាន់ ៦.៤៥ នាទី
ជនបរទេស 10.25 នាទី
ឆ្កែទីក្រុង 8.03 នាទី
បនស៊ីង 12.35 នាទី
ការព្យាបាលដោយភាពយន្ត 8.17 នាទី

អ្នករៀបចំ
បណ្ណសារភាពយន្ត (អង្គការសាធារណៈ)
និងវិទ្យាស្ថាន Goethe ប្រទេសថៃ