សិល្បករ៖Shreyashee Nag (កាតាក់),
Jose Antonio Alvarez (ហ្វ្លាម៉ីងកូ),
Parimal Phadke (បារ៉ាតាណាធាម),
Nacho Carcaba (សហសម័យ),
Max Villachia (ព្យាណូ),
Rohit Mistry (ថាប្លាស) និង
Lucas Balbo (ស្គរហ្វ្លាមីងកូ) ។
ទីតាំង៖ Online
កាលបរិច្ឆេទ៖ 22 – 26.11.2021
ប្រភេទ៖: Performance

ជីពចរ និយាយអំពីសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ស្ត្រី អំពីដំណើរជីវិតរបស់នាងនៅពេលនាងកំពុងស្វែងរកស្នេហា ឬប្រហែលជាកំពុងស្វែងរកខ្លួនឯង ភ្ជាប់គ្នាតាមរយៈការសន្ទនារបាំផ្សេងៗគ្នា – កាតាក់, ហ្វ្លាមីងកូ, បារ៉ាតាណាធាម និងរបាំសហសម័យ ដែលគាំទ្រដោយព្យាណូ, តាប្លាស និង ខាចុង ។ ការសម្តែងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងជាសកលដែលយើងរស់នៅតាមរយៈការរាំ និងតន្ត្រី។

វីដេអូ

ឧបត្ថម្ភដោយ
សហភាពអឺរ៉ុប
មូលនិធិអាស៊ី-អឺរ៉ុប