សិល្បករ៖សិល្បករជាច្រើនរូប
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ ភាពយន្ត