សិល្បករ៖Quek Shio Chuan (អ្នកដឹកនាំរឿង)
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖: ថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ ភាពយន្ត