សិល្បករ៖ Federico Bondi (អ្នកដឹកនាំរឿង))
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ ភាពយន្ត