សិល្បករ៖ របាំបាឡេហ្វីលីពីន,
បាយ៉ានីហាន,
ក្រុមហ៊ុនរបាំប្រជាប្រិយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន,
តារាចម្រៀងម៉ាឌ្រីហ្កាល់ហ្វីលីពីន,
វង់ភ្លេងហ្វីលហាម៉ូនិកហ្វីលីពីន
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ ទស្សនីយភាព