សិល្បករ៖ Francesca Foscarini (គំនិត និងទិសដៅ ក្បាច់រាំ អ្នកសំដែង), Cosimo Lopalco (គំនិត និងទិសដៅ, Dramaturgy, អ្នកសំដែង), Ana Shametaj (ប្រធានបទ ទិសដៅ និងថតរូប វីដេអូ), ErGao (ចូលរួមផ្នែកសិល្បៈ ការសម្តែងសិល្បៈបង្គុំ), Noel Pong (ចូលរួមផ្នែកសិល្បៈ, ការសម្តែងសិល្បៈបង្គុំ), Giovanfrancesco Giannini (អ្នកសំដែង), Giulia Terminio (អ្នកសំដែង), Giulio Olivero (អ្នកតុបតែងទេសភាព), Guido Tattoni (រចនាសំឡេង), Anna Mantoan (អ្នកប្រឹក្សាសំលៀកបំពាក់), Paolo Sacchi (ការថតរូប), Silvia Limone (ផលិតកម្មប្រតិបត្តិវីដេអូ), Giulia Poli (ផលិតកម្មសម្រាប់អាស៊ី)
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ទស្សនីយភាព