សិល្បករ៖ Viktor Černický (គំនិត ក្បាច់រាំ និងការសម្តែង),
Zuzana Režná (អ្នករចនាពន្លឺ),
Lukáš Karásek (Dramaturg) និង
Drahomír Stulír (ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស)
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ ទស្សនីយភាព