សិល្បករ៖ Włodzimierz Staniewski (នាយក), Maciej Rychły (តន្ត្រី) Mariusz Gołaj (តារាសម្តែង Gardzienice), Joanna Holcgreber (តារាសម្តែង Gardzienice), Marcin Mrowca (តារាសម្តែង Gardzienice), Anna Dąbrowska (តារាសម្តែង Gardzienice), Dorota KoziłodziŻicejard (GardóziłodzieŻice) តួសម្តែង), Tetiana Oreshko-Muca (តារាសម្តែង Gardzienice), Magdalena Pamuła (តារាសម្តែង Gardzienice), Kacper Lech (តារាសម្តែង Gardzienice), Anna Nguyen (តារាសម្តែង Gardzienice), Beata Ziółkowska (តារាសម្តែង Gardzienice), Paweł Maria Kieszko (តារាសម្តែង Gardzienice Słow), Annana (តារាសម្តែង Gardzienice), Anna Bielecka (តារាសម្តែង Gardzienice), Jakub Kalinowski (តារាសម្តែង Gardzienice), Przemysław Mrowiński (តារាសម្តែង Gardzienice), Tetiana Oreshko-Muca (ព្យាណូ), Gabriela Żmigrodłka (Violin), Rafaołj Grant (Godula) ), Sylwia Pelak (Trumpet), Małgorzata Bardak (Violin), Jakub Kawalerski (ស្គរ), Elżbieta Baklarz (Harp)
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖
ទស្សនីយភាព